POLITICA PRIVACIDAD PR SISTEMES INFORMATICS S.L.


1. TITULARITAT DEL WEB

PR SISTEMES INFORMÀTICS, S.L.

C/ Concili de Trento, 136 4º 1ª
Tel: 600797680
E-mail: montse@sistem.es
NIF: B-64989726.

2. ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS

Aquestes condicions (en endavant denominades "avís legal") tenen per objecte regular l’ús d’aquest web i de la resta de webs titularitat de PR SISTEMES INFORMÀTICS, S.L. (en endavant “El Titular de la Web”).

L’accés i la utilització del lloc web per part de l’usuari representa l’acceptació expressa, plena i sense reserves dels avisos legals, les condicions i els termes d’ús que conté. L’accés i la utilització d’aquest web és responsabilitat exclusiva de l’usuari.
EL TITULAR DE LA WEB pot oferir a través del lloc web, serveis o productes que poden estar sotmesos a unes condicions particulars pròpies sobre les quals s’informarà l’usuari en cada cas concret i que desenvolupen i complementen aquest avís legal.
Aquest web s’ha desenvolupat en benefici de clients actuals o potencials de EL TITULAR DE LA WEB

3. OBLIGACIONS DE L’USUARI

L’usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, els continguts i els serveis d’acord amb la Llei, els bons costums, les exigències de la bona fe, aquest avís legal i altres condicions aplicables que s’incloguin en aquest web.
Està expressament prohibit:
1. Utilitzar qualsevol dels continguts i serveis amb finalitats o efectes il.lícits, prohibits en aquest avís legal i en altres condicions aplicables, lesius dels drets i dels interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la utilització normal dels serveis, els equips informàtics o els documents, arxius i tota mena de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic de EL TITULAR DE LA WEB
2. Utilitzar continguts i serveis que estiguin protegits per qualsevol dret de propietat intel.lectual o industrial pertanyents al TITULAR DE LA WEB o a tercers sense que l’usuari hagi obtingut prèviament dels titulars l’autorització necessària per dur a terme l’ús que efectua o que pretén efectuar.
3. Reproduir, copiar, distribuir, comunicar, transformar o modificar els continguts tret que disposi de l’autorització del titular dels corresponents drets o estigui legalment permès.
4. Incorporar virus o altres elements físics o electrònics que puguin danyar o impedir el funcionament normal de la xarxa, el sistema o equips informàtics del TITULAR DE LA WEB o de tercers o que puguin danyar els documents electrònics i els arxius emmagatzemats en aquests equips informàtics.
5. L’obtenció o l’intent d’obtenció dels continguts utilitzant per fer-ho mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició amb aquesta finalitat en general, dels que s’emprin habitualment a Internet amb aquesta finalitat sempre que no comportin un risc de dany o inutilització del web, dels serveis i dels continguts.
L’usuari es compromet a no retirar, suprimir, alterar, manipular ni modificar de cap manera:
1. Les notes, llegendes, indicacions o símbols que EL TITULAR DE LA WEB o bé els titulars legítims dels drets incorporin a les seves propietats en matèria de propietat intel.lectual o industrial.
2. Els dispositius tècnics de protecció o identificació que puguin presentar els continguts.
3. L’accés, la visualització i, si escau, la descàrrega dels continguts i dels serveis s’ha de fer sempre, i en tot cas, amb finalitats privades i no comercials.
L’usuari es compromet a custodiar adequadament les dades identificadores (usuari–contrasenya) per accedir als serveis que s’ofereixen al web. Així mateix, es compromet a no cedir-ne l’ús ni permetre-hi l’accés a tercers. L’usuari serà responsable pels danys i els perjudicis que es puguin derivar d’un ús indegut d’aquesta informació.
L’usuari garanteix l’autenticitat i la veracitat de totes les dades que comuniqui, i és responsabilitat seva actualitzar la informació subministrada.

4. PROPIETAT INTEL.LECTUAL I INDUSTRIAL

Els continguts del lloc web (URL), tant els textos, com les imatges, els arxius d’àudio i vídeo, el disseny gràfic, el codi font, els logos, les marques etc., són titularitat exclusiva de EL TITULAR DE LA WEB o de tercers titulars que han autoritzat degudament la seva inclusió en el web i estan emparats per la normativa reguladora de la propietat intel.lectual i industrial.
L’usuari s’obliga a respectar els drets de propietat industrial i intel.lectual de EL TITULAR DE LA WEB i de qualsevol altre tercer. L’ús o l’accés a aquesta pàgina web no comporta l’atorgament de cap dret sobre les marques, els noms comercials o els signes distintius de cap classe continguts al web.
L’usuari pot descarregar, copiar electrònicament i imprimir parts dels continguts del lloc web, sempre que això sigui per a ús privat, no comercial. Està expressament prohibida la utilització del contingut del web amb finalitats públiques o comercials.
EL TITULAR DE LA WEB es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació que conté el web així com la configuració, les prestacions i els serveis, en qualsevol moment i sense necessitat de cap avís previ.
EL TITULAR DE LA WEB es reserva el dret a eliminar la totalitat o part d’aquest web.

5. LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

L’usuari és l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització del lloc web. En conseqüència, EL TITULAR DE LA WEB, els seus socis, empreses del grup, col.laboradors i representants, queden exonerats de qualsevol mena de responsabilitat que es pugui derivar de les accions de l’usuari.

EL TITULAR DE LA WEB farà tots els esforços i utilitzarà tots els mitjans raonables per evitar qualsevol error en els continguts del web.
EL TITULAR DE LA WEB farà tots els esforços i utilitzarà tots els mitjans raonables perquè el web estigui disponible si bé no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés al web ni assumeix cap responsabilitat per problemes tècnics o fallades que es produeixin durant la connexió a Internet.

6. POLÍTICA RESPECTE A LES DADES PERSONALS OBTINGUDES A TRAVÉS DEL WEB

EL TITULAR DE LA WEB s’obliga a complir la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals que conté la Llei orgànica 15/99, el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, i altres normes que la complementin i desenvolupin.
Les dades de caràcter personal subministrades per l’usuari en els formularis que empleni, seran tractades i incorporades a fitxers titularitat de EL TITULAR DE LA WEB inscrits davant l’Agència de Protecció de Dades, sobre els quals s’adoptaran les mesures de seguretat que requereixi la legislació vigent per garantir-ne la confidencialitat.
Les dades personals seran exclusivament utilitzades per a les finalitats eDxposades en el formulari de recollida de dades.
L’usuari pot exercir el dret d’accés, rectificació, cancel.lació i, si escau, oposició, al tractament de les seves dades de caràcter personal, en els termes i les condicions que preveu l’LOPD. Per exercir aquests drets, i per a qualsevol aclariment, pot posar-se en contacte amb nosaltres enviant-nos un missatge electrònic a montse@sistem.es o per correu postal a, indicant-nos el seu nom complet i número de DNI a C/ Concili de Trento, 136 4º 1ª.

7. COOKIES

EL TITULAR DE LA WEB pot utilitzar cookies per facilitar la navegació en la seva pàgina web. No obstant això, l’usuari pot configurar el seu equip per acceptar o no les cookies que rep, tot i que això pot anar en detriment d’alguna funcionalitat.

8. LLICÈNCIA D’ENLLAÇOS

Els usuaris i, en general, les persones que vulguin crear un enllaç han de complir les condicions següents, sempre amb autorització prèvia:
1. L’usuari no pot reproduir, imitar, totalment ni parcialment, el contingut del web, ni l’aparença gràfica, ni ha de fer marc, ni enllaços encadellats de les pàgines de EL TITULAR DE LA WEB.
2. No s’ha de crear cap browser, marc, ni cap entorn o barra de navegació sobre les pàgines del web.
3. No s’han de fer manifestacions, indicacions falses, inexactes, incorrectes o denigradores sobre el web EL TITULAR DE LA WEB o les seves propietats i, en particular, no s’ha de declarar ni donar a entendre que EL TITULAR DE LA WEB col.labora, és un soci col.laborador i que en qualsevol forma ha supervisat o assumit els continguts o serveis oferts o posats a disposició de la pàgina web en què s’estableix l’enllaç.
4. La pàgina web en què s’estableixi l’enllaç no ha de contenir cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o cap altre signe distintiu pertanyent a EL TITULAR DE LA WEB, a excepció dels signes que formin part del mateix enllaç o aquelles altres propietats que hagin estat llicenciades amb anterioritat per escrit per EL TITULAR DE LA WEB.
5. La pàgina web en què s’estableixi l’enllaç no ha de contenir informacions ni continguts il.lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptats i a l’ordre públic, tampoc no ha de contenir continguts contraris a cap dret de tercers.
6. L’establiment d’enllaços no implica l’existència de relacions entre EL TITULAR DE LA WEB i el propietari de la pàgina web en què s’estableixi, ni l’acceptació ni l’aprovació de EL TITULAR DE LA WEB dels seus continguts o serveis.

9. MENORS DE CATORZE ANYS

Aquest web no està dirigit a menors de 14 anys, en conseqüència, s’han d’abstenir de facilitar-hi cap informació de caràcter personal.

10. DENEGACIÓ I RETIRADA DE L’ACCÉS

EL TITULAR DE LA WEB es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al web o als seus serveis, en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, als usuaris que no compleixin aquest avís legal o altres condicions d’ús aplicables.

11. MODIFICACIONS DE LES CONDICIONS D’ÚS

EL TITULAR DE LA WEB, després de comunicar-ho als usuaris, es reserva el dret a modificar, desenvolupar o actualitzar en qualsevol moment, els avisos legals, les condicions i els termes d’ús que contenen.

12. LEGISLACIÓ APLICABLE

Totes les controvèrsies o reclamacions sorgides de la interpretació o l’execució d’aquest avís legal es regeixen per la legislació espanyola.

AVISO LEGAL PAGINA WEB

1. TITULARIDAD DE LA WEB:

PR SISTEMES INFORMÀTICS, S.L.

C/ Concili de Trento, 136 4º 1ª
Tel: 600797680
E-mail: montse@sistem.es
NIF: B-64989726.


PR SISTEMES INFORMÀTICS, S.L. con domicilio social en C/ Concili de Trento, 136 4º 1ª, con NIF: B-64989726 , es la titular de la web www.prosistem.es (en adelante EL TITULAR DE LA WEB).

En caso de duda acerca de las presentes Condiciones, puedes contactar con nosotros a través de nuestro Teléfono 600797680 ó enviando un correo electrónico a montse@sistem.es

2. ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES DE USO:

Las presentes Condiciones (en adelante denominadas Aviso Legal) tienen por objeto regular el uso de esta Web así como el resto de webs de la misma titularidad, por favor dedique unos minutos a leerlas.
El acceso y utilización del sitio Web por parte del Usuario supone la aceptación expresa, plena y sin reservas de los avisos legales, condiciones y términos de uso contenidos en ella. El acceso y utilización de esta web es responsabilidad exclusiva del Usuario.
EL TITULAR DE LA WEB. puede ofrecer a través del sitio Web, servicios o productos que podrán encontrarse sometidos a unas condiciones particulares propias sobre las cuales se informará al Usuario en cada caso concreto y que vienen a desarrollar y complementar el presente Aviso Legal.
La presente web ha sido desarrollada en beneficio de clientes actuales o potenciales del TITULAR DE LA WEB.

3. OBLIGACIONES DEL USUARIO

El Usuario se compromete a utilizar la página Web, los contenidos y servicios de conformidad con la Ley, las buenas costumbres, las exigencias de la buena fe, el presente Aviso Legal y demás condiciones aplicables que se incluyan en la presente Web.
Queda expresamente prohibido:
1. Utilizar cualquiera de los contenidos y servicios con fines o efectos ilícitos, prohibidos en el presente Aviso Legal y demás condiciones aplicables, lesivos de los derechos e intereses de terceros, o que de cualquier forma puedan dañar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar o impedir la normal utilización de los servicio, los equipos informáticos o los documentos, archivos y toda clase de contenidos almacenados en cualquier equipo informático del TITULAR DE LA WEB.
2. Utilizar contenidos y servicios que se encuentren protegidos por cualquier derecho de propiedad intelectual o industrial pertenecientes al TITULAR DE LA WEB. o terceros sin que el Usuario haya obtenido previamente de sus titulares la autorización necesaria para llevar a cabo el uso que efectúa o pretende efectuar.
3. Reproducir, copiar, distribuir, comunicar, transformar o modificar los contenidos a menos que se cuente con la autorización del titular de los correspondientes derechos o ello esté legalmente permitido.
4. Incorporar virus u otros elementos físicos o electrónicos que puedan dañar o impedir el normal funcionamiento de la red, el sistema o de equipos informáticos (software y hardware) del TITULAR DE LA WEB. o de terceros o que puedan dañar los documentos electrónico y archivos almacenados en dichos equipos informáticos.
5. La obtención o intento de obtención de los contenidos empleando para ello medios o procedimientos distintos de los que, según los casos, se hayan puesto a su disposición a este efecto en general, de los que se empleen habitualmente en internet a este efecto siempre que no entrañen un riesgo de daño o inutilización de la web, de los servicios y/o contenidos.
El Usuario se compromete a no retirar, suprimir, alterar, manipular ni en modo alguno modificar:
1. Aquellas notas, leyendas, indicaciones o símbolos que bien EL TITULAR DE LA WEB. o los legítimos titulares de los derechos incorporen a sus propiedades en materia de propiedad intelectual o industrial.
2. Los dispositivos técnicos de protección o identificación que puedan presentar los contenidos (marcas de agua, huellas digitales etc.).
3. El acceso, visualización y, en su caso, descarga de los Contenidos y/o servicios se realizará siempre, y en todo caso, con fines privados y no comerciales.
El Usuario se compromete a custodiar adecuadamente los datos identificativos (Usuario–Contraseña) para el acceso a los servicios ofertados en la web, comprometiéndose a no ceder su uso ni permitir el acceso a terceros. El Usuario será responsable por los daños y perjuicios que pudieran derivarse de un uso indebido de los mismos.
El Usuario garantiza la autenticidad y veracidad de todos aquellos datos que comunique, siendo de su responsabilidad el actualizar la información suministrada.

4. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL:

Los contenidos del sitio web (URL), tanto textos, imágenes, archivos de audio y video, diseño gráfico, código fuente, logos, marcas etc., son titularidad exclusiva de EL TITULAR DE LA WEB. o de terceros titulares de los mismos que han autorizado debidamente su inclusión en la web y están amparados por la normativa reguladora de la Propiedad Intelectual e Industrial.
El Usuario se obliga a respetar los derechos de propiedad industrial e intelectual del TITULAR DE LA WEB. y de cualquier otro tercero. El uso o acceso a esta página web no comporta el otorgamiento de derecho alguno sobre las marcas, nombres comerciales o signos distintivos de cualquier clase contenidos en la web.
El Usuario podrá descargar, copiar electrónicamente e imprimir partes de los contenidos del sitio web, siempre y cuando ello sea para uso privado, no comercial, estando expresamente prohibida la utilización del contenido de la web con fines públicos o comerciales.
EL TITULAR DE LA WEB. se reserva el derecho de actualizar, modificar o eliminar la información contenida en su web así como su configuración, prestaciones y servicios, en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso.

5. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD:

5.1. Responsabilidad por el Uso de la Web
El Usuario es el único responsable de las infracciones en las que pueda incurrir o de los perjuicios que pueda causar por la utilización del sitio Web, quedando EL TITULAR DE LA WEB, sus socios, empresas del grupo, colaboradores y presentantes, exonerados de cualquier clase de responsabilidad que se pudiera derivar por las acciones del Usuario.
5.2. Responsabilidad por el funcionamiento de la Web
EL TITULAR DE LA WEB. empleará todos los esfuerzos y medios razonables para evitar cualquier error en los contenidos de la web.
EL TITULAR DE LA WEB. empleará todos los esfuerzos y medios razonables para que la web esté disponible si bien no garantiza la inexistencia de interrupciones o errores en el acceso a la web ni asume responsabilidad alguna por problemas técnicos o fallos que se produzcan durante la conexión a internet.

6. POLÍTICA RESPECTO A LOS DATOS PERSONALES OBTENIDOS A TRAVÉS DE LA WEB:

EL TITULAR DE LA WEB. se obliga a cumplir la legislación vigente en materia de protección de datos personales contenida en la Ley Orgánica 15/99, el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, y demás normas que la complementen y desarrollen.
Los datos de carácter personal suministrados por el Usuario en los formularios que cumplimente, serán tratados de e incorporados a ficheros del TITULAR DE LA WEB inscritos ante la Agencia de Protección de Datos, sobre los que se adoptarán las medidas de seguridad que requiera la legislación vigente para garantizar su confidencialidad.
Los datos personales serán exclusivamente utilizados para los fines expuestos en el formulario de recogida de datos.
El Usuario podrá ejercitar su derecho de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, oposición, al tratamiento de sus datos de carácter personal, en los términos y condiciones previstos en la LOPD. Para ejercitar tales derechos, y para cualquier aclaración, podrá contactar con nosotros enviando un email a montse@sistem.es por correo a C/ Concili de Trento, 136 4º 1ª, indicándonos nombre completo y DNI.

7. COOKIES:

EL TITULAR DE LA WEB podrá utilizar cookies para facilitar la navegación en su página web. No obstante el Usuario podrá configurar su equipo para aceptar o no las cookies que recibe aunque ello puede ir en detrimento de alguna funcionalidad.
Las Cookies nos permiten mejorar nuestros servicios. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información en nuestra política de cookies.

8. LICENCIA DE ENLACES:

Los Usuarios y, en general, las personas que quieran crear un enlace deberán cumplir las siguientes condiciones, siempre previa autorización:
1. El Usuario no podrá reproducir, imitar, total o parcialmente, el contenido de la Web, ni la apariencia gráfica del mismo (“look and feel”), ni realizará marcos (“frames”) ni enlaces ensamblados (“link inline”) de las páginas del TITULAR DE LA WEB.
2. No se creará un browser, marco, ni un entorno o barra de navegación sobre las páginas de la web.
3. No se realizarán manifestaciones, indicaciones falsas, inexactas, incorrectas o denigratorias sobre la web, EL TITULAR DE LA WEB. o sus propiedades y, en particular, no se declarará ni dará a entender que EL TITULAR DE LA WEB. colabora, es un socio colaborador y/o que en cualquier forma ha supervisado o asumido los contenidos o servicios ofrecidos o puestos a disposición de la página web en la que se establece el enlace.
4. La página web en la que se establezca el enlace no contendrá ninguna marca, nombre comercial, rótulo de establecimiento, denominación, logotipo, eslogan u otro signo distintivo perteneciente al TITULAR DE LA WEB, excepción hecha de aquellos signos que formen parte del mismo enlace o aquellas otras propiedades que hayan sido licenciadas con anterioridad por escrito por EL TITULAR DE LA WEB.
5. La página web en la que se establezca el enlace no contendrá informaciones o contenidos ilícitos, contrarios a la moral y a las buenas costumbres generalmente aceptadas y al orden público, tampoco contendrá contenidos contrarios a cualesquiera derechos de terceros.
6. El establecimiento de enlaces no implica la existencia de relaciones entre EL TITULAR DE LA WEB. y el propietario de la página web en la que se establezca, ni la aceptación y aprobación del TITULAR DE LA WEB de sus contenidos o servicios.

9. MENORES DE CATORCE AÑOS:

La presente Web no está dirigida a menores de 14 años, en consecuencia, deberán abstenerse de facilitar cualquier información de carácter personal.

10. DENEGACIÓN Y RETIRADA DEL ACCESO:

EL TITULAR DE LA WEB se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso a la web o a sus servicios, en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso, a aquellos Usuarios que no cumplan este Aviso Legal o demás condiciones de uso aplicables.

11. MODIFICACIONES DE LAS CONDICIONES DE USO

EL TITULAR DE LA WEB: previa comunicación a los usuarios, se reserva el derecho a modificar, desarrollar o actualizar en cualquier momento, los avisos legales, condiciones y términos de uso contenidos en ella.

12. LEGISLACIÓN APLICABLE:

Todas las controversias o reclamaciones surgidas de la interpretación o ejecución del presente Aviso Legal se regirán por la legislación española.